Skip to main content

Uncategorised

Våre oppdragsvilkår

Alminnelige oppdragsvilkår

1 Innledning

1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS (FPCO) sine advokater eller ansatte påtar seg eller utfører.

1.2 Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

1.3 FPCOs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

1.4 Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2 Etablering og gjennomføring av oppdraget

2.1 Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

2.2 Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat,som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

2.3 I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at FPCO, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

2.4 Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at FPCO ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. FPCO kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

2.5 For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er FPCO avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

2.6 Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom FPCO. FPCO og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3 Salærberegning og fakturering

3.1 Med mindre annet er avtalt, faktureres oppdraget etter medgått tid. Våre timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. 

3.2 Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

3.3 Arbeidet faktureres etterskuddsvis den 1. hver måned, med 10 dagers forfall. Utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har oppstått. Større utlegg vil kunne medføre forskuddsbetaling. Faktura vil bli tilsendt elektronisk til oppgitt e-postadresse. Ønskes en annen e-post adresse benyttet ved fakturering må det oppgis

3.4 Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

3.5 Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

3.6 FPCOs salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

3.7 Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke FPCOs salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

3.8 Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

3.9 Alle omkostninger og utlegg som FPCO forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

3.10 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4 Ekstern dekning av salærkostnader

4.1 I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

4.2 Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi FPCO de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom FPCOs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5 Ansvar - ansvarsbegrensning

5.1 FPCO er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

5.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

5.3 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgesskader, herunder tapt fortjeneste.

5.4 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som FPCO har henvist til eller for underleverandører som FPCO etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5.5 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering FPCO på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

5.6 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Vi gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn kr 2 000 000 i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil FPCO treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

5.7 Advokatens ansvar for overholdelse av frister forutsetter nødvendig medvirkning fra klienten.

5.8 FPCOs og/eller dets advokaters erstatningsansvar er begrenset til kr 5 000 000, eller samlet honorar i den enkelte sak dersom dette er høyere. Erstatningsansvaret er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som ansvarsforsikring til enhver tid dekker i den enkelte sak.

5.9 Dersom FPCO og/eller dets advokater er erstatningsansvarlige i anledning oppdraget, skal ansvaret for FPCO og/eller dets advokater alltid være begrenset til den forholdsmessige andel av tapet som skyldes FPCO eller dets advokater sin medvirkning til tapet i forhold til medvirkning fra Klienten(-e) eller andre som har medvirket til samme skade (proporsjonalt ansvar). Dersom muligheten for andre ansvarlige for samme skade til å dekke sin forholdsmessige andel av tapet er begrenset på noen måte, eller dersom andre ansvarlige for samme skade er insolvente, skal dette ikke øke det ansvaret FPCO og/eller dets advokater ville hatt uten slike begrensninger.

6 Behandling av informasjon

6.1 Advokater i FPCO har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

6.2 Med mindre noe annet er avtalt, har FPCOs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. FPCOs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

6.3 I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil FPCO behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes.

6.4 Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

6.5 Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. FPCO er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. FPCO kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7 Klage

7.1 Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. FPCO vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

7.2 Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no

7.3 Tvist er knyttet til oppdragsavtalenavgjøresetternorskrettog kan kun bringes inn for norske domstoler.

8 Revisjon av oppdragsvilkår

8.1 De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

Les mer …Våre oppdragsvilkår

  • Treff: 6135

Personvern og bruk av cookies

Personvern og bruk av cookies

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger
Denne hjemmeside er drevet og eiet av
Fulford Pettersen & Co

Advokatfirma AS
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen
Telefon: 32 25 47 00
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hva er en cookie?
En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies
Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. Her er oversikten over hjemmesidens bruk av cookies, og våre samarbeidspartnere i denne forbindelse:

Slik avviser eller sletter du dine cookies
Avvisning av cookies:
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar.

Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies:
Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under:


Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

Les mer …Personvern og bruk av cookies

  • Treff: 1355

Kontakt

Adresse

Nedre Torggate 18A,
3015 Drammen

Kontaktinformasjon

+47 32 25 47 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt oss

Navn
E-postadresse *
Telefon
Skriv til oss her

59.7432,10.2088

Fulford Pettersen & Co

Les mer …Kontakt

  • Treff: 4354

Om oss

Om oss

Fulford Pettersen & Co har siden 1994 bistått selskaper, organisasjoner og private innenfor et bredt spekter av juridiske fagområder. Våre advokater er dyktige og dedikerte, og legger vekt på gode relasjoner til både kunder, næringsliv og offentlige instanser.

Ditt førstevalg av advokat

Vi skal være det naturlige førstevalget av advokat. Vår ambisjon er å være ledende på samspillet mellom kompetanse, service og engasjement.

Om din sak er liten eller stor, kan den være kompleks og gå over flere fagområder. Vi samarbeider i team og innehar spisskompetansen internt til å ta både enkle og utfordrende saker. Vår størrelse gjør oss fleksible og rett på sak. Vi bistår våre kunder med å løse tvister, føre krevende forhandlinger, gi rettslige og strategiske råd og utforme juridiske dokumenter.

Digitale verktøy gjør det raskt og effektivt å holde møter og dele informasjon uavhengig av lokasjon.

Vi arbeider med:

Engasjement for klienten

Med kompetanse og engasjement skaper vi langsiktige, strategiske relasjoner. Hos Fulford Pettersen & Co får du tett oppfølging og en god sparringspartner, som også har kommersiell forståelse og som kjenner vår region. Du kan ringe oss for hjelp med de store og små spørsmålene i hverdagen. Vi legger vekt på å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Dette er kvaliteter som gjør at vi beholder klienter i flere tiår

Møt våre medarbeidere.

Våre verdier

Verdiskapende

Vårt arbeid skal gi deg verdiskapning. Det handler om å bruke tid og ressurser riktig. Alltid ivareta, beskytte og videreutvikle kundens verdier.

Løsningsorientert

Hos oss får du en samarbeidspartner som kan se mer enn bare jussen. Vi tenker helhetlig og strategisk. Vårt mål er å skape gode og langsiktige løsninger og unngå unødvendige og langvarige konflikter.

Lagspillere

Vi setter sammen det riktige teamet for den enkelte sak, og spiller på lag med klienten. Vår størrelse gjør oss fleksibel og tett på klienten og saken. Samtidig innehar vi nødvendig spisskompetanse og til å kunne håndtere omfattende og komplekse saker.

Lurer du på om vi kan ta saken din? Kontakt oss i dag.

Vi har kontor i Drammen, men er godt forankret i hele Drammensregionen, Kongsberg, gamle Buskerud fylke, samt Asker. Vi kjenner godt næringslivet i vår region. Godt rykte og tett oppfølging gir oss også kunder fra andre steder i landet.

Les mer …Om oss

  • Treff: 4399

Hjem

Kompetanse

Aktuelt

Se alle

Kunnskap, kvalitet og service

Vi skal være ledende i Drammen på kunnskap, kvalitet og service. Langsiktige og gode relasjoner mellom deg og advokat er viktig. Sammen sørger vi for verdiskapning og -bevaring, og du får en samarbeidspartner du kan kontakte for store og små spørsmål.

ledende advokat drammen

Les mer …Hjem

  • Treff: 437940