Skip to main content
Skatterett

Skatterett

Vi bistår våre klienter innenfor et bredt område av skatterett. Vår rådgivning skjer ofte i forbindelse med andre oppdrag for klienten, som for eksempel i forbindelse med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, ved interne omorganiseringer, eiendomsutvikling og ved generasjonsskifter. Våre advokater innenfor dette områder arbeider tett opp mot firmaets øvrige faggrupper, for på den måten å sikre gode helhetlige løsninger for klienten.

Vi rådgir i alle faser innen skatteretten, både med strategisk rådgivning på planleggingsstadiet av en transaksjon og annen generell skatte- og avgiftsrådgivning som kan påvirke forretningsmessige beslutninger. Videre, bistår vi i forbindelse med bokettersyn, klagesaker, og skattetvister for klagenemnd og domstolene.

Rådgivningen innenfor skatterett omfatter blant annet følgende områder:

 • Selskaps- og virksomhetsbeskatning
 • Personbeskatning
 • Transaksjoner
 • Fisjon/fusjon og andre omorganiseringer
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • Generasjonsskifte
 • Merverdiavgift
 • Dokumentavgift
 • Prosedyre