Skip to main content
Tvisteløsning

Tvisteløsning

Domstolsbehandling er kostnadskrevende og tidkrevende. Den beste løsningen for våre klienter er derfor ofte å forsøke å løse saken ved forhandlinger. Våre advokater har bred kompetanse innenfor våre fagområder og vil raskt avklare sterke og svake sider ved din sak. Dette gjør det lettere å vurdere forlikstilbud og gjennomføre vellykkede forhandlinger

I noen saker, er tvister uunngåelig. Våre advokater har lang erfaring med saker innenfor sivile domstoler, jordskifterett og voldgift. Solid prosedyreerfaring kombinert med faglig styrke sikrer god håndtering av din sak fra forhandlingsstadiet til domsavsigelse.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende områder:

  • Forhandlinger
  • Prosess for sivile domstoler
  • Prosess for jordskifterett
  • Voldgift
  • Mekling i alle instanser