Skip to main content

Alminnelige oppdragsvilkår

1 Innledning

1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS (FPCO) sine advokater eller ansatte påtar seg eller utfører.

1.2 Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

1.3 FPCOs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

1.4 Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2 Etablering og gjennomføring av oppdraget

2.1 Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.

2.2 Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat,som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

2.3 I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at FPCO, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

2.4 Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at FPCO ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. FPCO kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

2.5 For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er FPCO avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

2.6 Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom FPCO. FPCO og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3 Salærberegning og fakturering

3.1 Med mindre annet er avtalt, faktureres oppdraget etter medgått tid. Våre timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. 

3.2 Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

3.3 Arbeidet faktureres etterskuddsvis den 1. hver måned, med 10 dagers forfall. Utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har oppstått. Større utlegg vil kunne medføre forskuddsbetaling. Faktura vil bli tilsendt elektronisk til oppgitt e-postadresse. Ønskes en annen e-post adresse benyttet ved fakturering må det oppgis

3.4 Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

3.5 Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

3.6 FPCOs salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

3.7 Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke FPCOs salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

3.8 Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

3.9 Alle omkostninger og utlegg som FPCO forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

3.10 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4 Ekstern dekning av salærkostnader

4.1 I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

4.2 Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi FPCO de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom FPCOs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5 Ansvar - ansvarsbegrensning

5.1 FPCO er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

5.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

5.3 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgesskader, herunder tapt fortjeneste.

5.4 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som FPCO har henvist til eller for underleverandører som FPCO etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5.5 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering FPCO på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

5.6 FPCO og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Vi gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn kr 2 000 000 i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil FPCO treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

5.7 Advokatens ansvar for overholdelse av frister forutsetter nødvendig medvirkning fra klienten.

5.8 FPCOs og/eller dets advokaters erstatningsansvar er begrenset til kr 5 000 000, eller samlet honorar i den enkelte sak dersom dette er høyere. Erstatningsansvaret er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som ansvarsforsikring til enhver tid dekker i den enkelte sak.

5.9 Dersom FPCO og/eller dets advokater er erstatningsansvarlige i anledning oppdraget, skal ansvaret for FPCO og/eller dets advokater alltid være begrenset til den forholdsmessige andel av tapet som skyldes FPCO eller dets advokater sin medvirkning til tapet i forhold til medvirkning fra Klienten(-e) eller andre som har medvirket til samme skade (proporsjonalt ansvar). Dersom muligheten for andre ansvarlige for samme skade til å dekke sin forholdsmessige andel av tapet er begrenset på noen måte, eller dersom andre ansvarlige for samme skade er insolvente, skal dette ikke øke det ansvaret FPCO og/eller dets advokater ville hatt uten slike begrensninger.

6 Behandling av informasjon

6.1 Advokater i FPCO har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

6.2 Med mindre noe annet er avtalt, har FPCOs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. FPCOs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

6.3 I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil FPCO behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes.

6.4 Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

6.5 Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. FPCO er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. FPCO kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7 Klage

7.1 Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. FPCO vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

7.2 Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no

7.3 Tvist er knyttet til oppdragsavtalenavgjøresetternorskrettog kan kun bringes inn for norske domstoler.

8 Revisjon av oppdragsvilkår

8.1 De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.